Dokumenty LGD

Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD – po zmianach z 13.09.2017 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 13.09.2017 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 13.09.2017 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

4. Wzór weksla in blanco wraz ze wzorem deklaracji wekslowej

 

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 25.08.2017 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura – aktualizacja 22.06.2017 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 22.06.2017 r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 31.05.2017 r.

Procedura udostępniania informacji

Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2016 rok

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 4.01.2017 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 4.11.2016 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

  1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – po zmianach z 4.11.2016 r.

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

1. Wniosek o powierzenie grantu

2. Umowa o powierzenie grantu

3. Wniosek o rozliczenie grantu – sprawozdanie

 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – po zmianach z 12.10.2016 r.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 11.10.2016 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

  1. Deklaracja bezstronności i poufności
  2. Rejestr interesów członka Rady
  3. Karta oceny formalnej operacji
  4. Karta oceny zgodności operacji z PROW
  5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
  6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
  7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
  8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

Regulamin Rady – po zmianach z 11.10.2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Zestawienie rzeczowo-finansowe
Regulamin Rady – po zmianach z 06.09.2016 r.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – po aktualizacji z 24.05.2016 r.
Ankieta monitorująca proces wdrażania LSR
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji planu komunikacji za rok 2016 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
Harmonogram naboru wniosków

Statut LGD „Zapiecek”
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
Regulamin Rady (18.12.2015) z załącznikami – karta oceny formalnej operacji, karta zgodności z PROW, karta oceny zgodności operacji z LSR, karta oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych z załącznikami
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Procedura udostępniania informacji

Deklaracja członkowska

Zasady wizualizacji logotypu LGD Zapiecek

Logotypy LGD Zapiecek:

logo (kolor) – plik .cdr
logo (szarości) – plik .cdr
logo (monochromatyczne) – plik .cdr
księga znaku – kolorystyka
księga znaku – wykaz logotypów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.