Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN, ul. Warszawska 37.

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

Konkurs fotograficzny „Lubelskie Fundusze Europejskie w Kadrze”

Interesujesz się fotografią? A może po prostu lubisz robić zdjęcia, a przy tym wygrywać atrakcyjne nagrody? Weź udział w konkursie Lubelskie Fundusze Europejskie w kadrze! Zasady są proste!

Przedmiotem konkursu jest autorskie wykonanie jak największej ilości fotografii obiektów/miejsc/projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w tym w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w określonym w niniejszym regulaminie czasie.

Ponadto za wykonanie zdjęć miejsc/obiektów z listy wytypowanych projektów do konkursu uczestnik otrzyma dodatkowy bonus w postaci dodatkowych 3 pkt. za każde przesłane zdjęcie takiego obiektu/miejsca. Wykaz wszystkich obiektów wytypowanych do dodatkowego bonusu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Fotografie zdjęcia powinny ukazywać projekty/miejsca/obiekty w sposób atrakcyjny, kreatywny i estetyczny.

Wyjazd studyjny do Francji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 27 września – 01 października 2021 roku.

Powstają miejsca rekreacji i wypoczynku

W ramach realizacji projektu współpracy z LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” z Łukowa przystąpiliśmy do budowy pięciu miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie pięciu gmin powiatu radzyńskiego: w Stoczku powstanie siłownia plenerowa, w Żakowoli altana rekreacyjna, plac zabaw w Przegalinach, altana w Stanisławowie i altana w Wohyniu. Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, panem Romanem Bochniarzem z firmy Pronat.
Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” finansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

W terminie od dnia 1 września 2021 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. przeznaczonej na realizację celów statutowych kół.

Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.