Wzory wniosków

Uwaga!

Na podstawie art.42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się poniżej w ARCHIWUM oraz w  Dokumentach archiwalnych

Poddziałanie 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – wersja 5z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf (wersja 5z) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy pdf (wersja 5z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z  (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xls) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (docx) –  otwórz
 • RODO umowa 6z (pdf) – otwórz
 • RODO umowa 6z (docx) – otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (pdf)- otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja do wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (xlsx)) – otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z  Biznesplanu (pdf) – otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)   – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx)  –otwórz
 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf)–  otwórz
 • Instrukcja dla nabywcy następcy (pdf) –  otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (docx)- otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf)- otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) – otwórz
 • Tabele finansowe inkubator Biznesplan (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza Biznesplan – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) – otwórz
 • Oświadczenie (pdf) – otwórz
 •  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)– otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji  (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych  (docx) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf)-otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (docx) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (pdf) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx)- otwórz
 • RODO (pdf) – otwórz
 • RODO (docx) – otwórz

5)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 •  Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (pdf) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (xlsx) – otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel)

 • Wskazówki do Formularzy Wniosków – otwórz

ARCHIWUM

Poddziałanie 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)
IW​_WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.53MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy 5z
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan 4z
Umowa​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_1​_BP.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
ISpr​_z​_real​_BP​_P.pdf 0.17MB

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12
MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68
MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.xlsx 0.34
MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z
IW​_WoPP19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.xls 0.12MB

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
instrukcja​_MSP.pdf 1.66MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_20190531.pdf 0.54MB

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_2​_20190531.pdf 0.18MB

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_4​_20190531.pdf 0.42MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.xlsx 0.13MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.pdf 0.52MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.pdf 0.33MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
IW​_WoPP​_19​_2​_G​_3z.pdf 0.72MB

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji”
IP​_WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.pdf 0.27MB

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_20210127​_(1).pdf 0.88MB

Załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_1​_ZRF​_20210127.pdf 0.29MB

Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_2​_WykDzialek​_20210127.pdf 0.18MB

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_3​_InfoPDO​_20210127.pdf 0.38MB

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.76MB

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.xlsx 0.39MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IWoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.84MB

4) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazówki​_dla​_użytkowników​_formularzy​_wniosków​_przygotowanych​_w​_formacie​_MS​_Excel​_
Wskazówki​_dla​_użytkowników​_formularzy​_wniosków​_przygotowanych​_w​_formacie​_MS​_Excel​_.odt 6.37MB

 

 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz 

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Uwaga!
  31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • 7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

4) a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) – otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (pdf) – otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

 

Wniosek o rozliczenie grantu-sprawozdanie otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne w poprzednich wersjach są dostępne w archiwum.

Dokumenty archiwalne

 

źródło: ARiMR