Aktualności

Dodatkowe środki – na jakie operacje powinny zostać przeznaczone? Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Budżet LGD „Zapiecek” wzrośnie o dodatkowe 500 tys. zł. Te środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do anonimowego wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w ramach budżetu STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK” W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020.

Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 w sali konferencyjnej OHP w Radzyniu Podlaskim,  ul Lubelska 25.

Szkolenie – Zarządzanie czasem

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. członkowie organów LGD „Zapiecek” oraz przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Zapiecek” uczestniczyli w szkoleniu „Zarządzanie czasem”.

Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2020 „Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych oraz protokół.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYWILEJÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH BENEFICJENTOM LGD, KTÓRZY SKORZYSTALI Z DOFINANSOWANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA TERENIE POLSKI

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego ulg przysługujących beneficjentom LGD, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 wynikających ze stanu epidemii w Polsce w zakresie::

– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Restauracji Manhatan.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2020

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2020 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje.