ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „AKTYWNE LUBELSKIE LOKALNIE”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedstawicieli: młodych i lokalnych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i grup nieformalnych na otwarte szkolenie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024” sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00 w biurze LGD „ZAPIECEK”, ul. Ostrowiecka 17/21,  21-300 Radzyń Podlaski.

KONKURS GRANTOWY – EDYCJA 2024

Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024:
4 – 30 kwietnia 2024 r. – nabór wniosków składanych w generatorze na stronie www.aktywnelubelskie.pl, działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
1 – 31 maja 2024 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów w ramach konkursu grantowego,
1 czerwca 2024 r. – 30 listopada 2024 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

Wsparcie w ramach konkursu granatowego udzielane jest:
1. Młodym/lokalnym organizacjom.
2. Grupom nieformalnym.
3. Grupom samopomocowym.

W ramach konkursu grantowego można uzyskać dofinansowanie od 3000 PLN do 6000 PLN dla dwóch rodzajów projektów:
1. Projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPiW).
2. Projekty na rozwój młodych/lokalnych organizacji zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

UWAGA:
W edycji 2024 r. została rozszerzono definicję organizacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu grantowego. O dotację będą mogły starać się:

  • młode organizacje, tj. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mające siedzibę w woj. lubelskim oraz wpisane do KRS (lub właściwego rejestru) nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł,
  • lokalne organizacje, tj. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mające siedzibę w woj. lubelskim. Ponadto, roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł,

Młoda/lokalna organizacja może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego i/lub na swój rozwój, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania (można złożyć maksymalnie dwa wnioski). W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Patrona grupa nieformalna/samopomocowa jest realizatorem projektu. W tym przypadku Patron jest wnioskodawcą składającym wniosek w imieniu i na rzecz grupy nieformalnej/samopomocowej.

Wnioski wraz z budżetem (dostępnym w formie Excel) można składać do 30 kwietnia 2024 r., do godziny 23:59 wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.aktywnelubelskie.pl (przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2024 r. Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w kwietniu 2024 r. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Szkolenia będą prowadzone w powiatach: m. Lublin, lubartowski, łukowski, puławski, rycki i radzyński.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do skorzystania z konsulacji z Animatorem Lokalnym, który będzie udzielał doradztwa przez cały okres naboru wniosków o mikrodotację:
Wojciech Dec – Animator Lokalny, tel. 668 548 249, e-mail: flop.lokalnie2@gmail.com

 

Do pobrania:
Regulamin Konkursu Grantowego – edycja 2024
Budżet projektu wzór – edycja 2024
Karta oceny merytorycznej – edycja 2024

Więcej na stronach:
www.flop.lublin.pl
www.aktywnelubelskie.pl
www.facebook.com/AktywneLubelskieLokalnie

www.facebook.com/NOWEFIOAktywneLubelskieLokalnie

Projekt jest realizowany przez czterech Operatorów:
1) Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1),
2) Stowarzyszenie „Czajnia” (Operator 2),
3) Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 3),
4) Centrum Wolontariatu w Lublinie (Operator 4).