Zapytanie ofertowe „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego budowy 8 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych, placów zabaw, altan oraz pozostałych miejsc wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku – koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery w tym 3 ławek z innowacyjnym rozwiązaniem – ławki solarne z wejściami na USB, z akumulatorami żelowymi, stojaki na rowery w 6 miejscowościach z obszaru działania LGD Zapiecek.

Zadanie „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek” jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020

1.NAZWA, DANE I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Lokalna Grupa Działania Zapiecek, ul. Warszawska 35/ 4, Radzyń Podlaski (210- 300, KRS 0000305660, REGON: 060370322, NIP: 5381817805, tel. 83 352 16 00

e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENI

1.W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie uchwały Zarządu LGD Zapiecek z dnia 29 marca 2021 roku.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zapytaniu: strona internetowa LGD Zapiecek.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie „Budowa 8 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych, placów zabaw, altan oraz pozostałych miejsc wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku – koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery w tym 3 ławek z innowacyjnym rozwiązaniem – ławki solarne z wejściami na USB, z akumulatorami żelowymi, stojaki na rowery w 6 miejscowościach z obszaru działania LGD Zapiecek” dotyczy sześciu miejscowości i zostało podzielone na sześć części.

Część I:  Zakup, dostawa i montaż na działce w miejscowości Stoczek gm. Czemierniki nr działki 144, 21- 306 Czemierniki wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku w skład którego wchodzą urządzenia siłowni plenerowej, urządzenia zabawowe oraz inne elementy małej architektury. Zakres prac należy wykonać wg. załączonego przedmiaru (załącznik nr 1), zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2) i rzutem poziomym projektowanych urządzeń i planem zagospodarowania działki (zał. nr 3)

Część II: Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 160 w Żakowoli Radzyńskiej, 21- 302 Kąkolewnica. Zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem (zał. nr 4),  „Projektem altany rekreacyjnej oraz projektem zagospodarowania działki w Żakowoli Radzyńskiej gm. Kąkolewnica” (zał. nr 5)

Część III: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku – placu zabaw – na działce nr 109/13 w Przegalinach Dużych, 21- 311 Komarówka Podlaska. Zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 6), projektem budowlanym montażu urządzeń zabawkowych na placu zabaw (zał. nr 7) oraz projektem zagospodarowania terenu na działce ewid. nr 109/ 13 w miejscowości Przegaliny  Duże (zał. nr 8).

Część IV: Dostawa i montaż trzech multimedialnych ławek solarnych, pojemników na odpady i stojaków rowerowych na  stanowiska postojowe na działkach  nr 2268/ 5, 1714/ 40, 2137/3,   21- 300 Radzyń Podlaski. Zakres prac należy wykonać zgodnie z obmiarem (zał. nr 9) oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 10)

Część V: Budowa obiektu infrastruktury turystycznej na działkach nr. 259/2, 260/2 w miejscowości Stanisławów g. Ulan 21-307. Zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem (zał. nr 11), projektem budowlanym (zał. nr 12) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 13).

Część VI: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynki na dziąłce nr 225 w miejscowości Wohyń 21- 310. Zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem (zał. nr 14 ) oraz opisem technicznym (zał. nr. 15)

4. INFORMACJE

  1. Termin składania ofert – 16 kwietnia 2021, do godz. 10.00.
  2. Termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego – 15 lipca 2021.
  3. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.
  4. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na zamówienia w poszczególnych punktach zamówienia (rozdz. 3).
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  6. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzeń zabawowych/siłowni/wyposażenia/infrastruktury.
  7. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania nastąpi po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewową w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:                                                                                                                                                     

2.1. wiedzy i doświadczenia: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie wykaże, że zrealizował co najmniej 2 usługi obejmujące zakup i montaż elementów małej architektury o łącznej wartości brutto min. 100 tys. zł dla każdej z usług wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje od zamawiających, na rzecz których zostały wykonane usługi). W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz zrealizowanych usług według wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 16  do Zapytania ofertowego.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.1 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte we wskazanych w rozdz. 8 oświadczeniach i dokumentach. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z największą liczbą punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

     2. Punkty nalicza się według następujących kryteriów i proporcji:

2.1. Cena brutto – 70 %

Cena brutto oferty (w PLN):

C = (Cn/Cb) x 70 pkt.

C – liczba pkt. przyznana ofercie w kryterium cena brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2.2 Okres gwarancji – 20 %

a) 36 miesięcy – 5 pkt.

b) 48 miesięcy – 10 pkt.

c) 60 miesięcy – 20 pkt. 

2.3 Termin realizacji zadania – 10 %

a) do 20 maja 2021 r. – 10 pkt.

b) do 10 czerwca 2021 r. – 5 pkt.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

7 . PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.)

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENI1.

1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do Zapytania Ofertowego.

b) odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz co najmniej 2 usług obejmujących zakup i montaż elementów małej architektury o łącznej wartości brutto min. 100 tys. zł łącznie wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 do Zapytania ofertowego. Usługi powinny być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

– pisemnie na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanych pism;

– na wskazany adres poczty elektronicznej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane Zamawiającemu na wskazany adres mailowy. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 7.

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: Zbigniew Smółko tel. 502 037 695.

10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była ze sobą połączona w trwały sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert:

– w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego oświadczenia pociąga za sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie oraz ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu, zgodnie z opisem zawartym w pkt 8, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oferty wycofane nie będą otwierane.

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 9 Zapytania Ofertowego.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  16 kwietnia 2021 r.  do godziny 10:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera w biurze Zamawiającego lub przesłać skan podpisanej oferty na wskazany adres poczty elektronicznej.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” – załącznik nr 18 do Zapytania Ofertowego.

2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.

3. Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale 3 Zapytania Ofertowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.

14. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1.jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2. została złożona przez Wykonawcę: a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

– uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.

5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

15. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.

16. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

17. INFORMACJA DODATKOWA

Jeśli w niniejszej dokumentacji element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”.

 

1.Załącznik nr 1 Gmina Czemierniki – przedmiar

2. Załącznik nr 2 Gmina Czemierniki – specyfikacja prac i odbioru

3. Załącznik nr 3 Gmina Czemierniki – mapa

4. Załącznik nr 3 Gmina Czemierniki – projekt budowy

5. Załącznik nr 4 Gmina Kąkolewnica – przedmiar

6. Załącznik nr 5 Gmina Kąkolewnica – mapa

7. Załącznik nr 5 Gmina Kąkolewnica – Projekt altany i projekt zagospodarowania

8. Załącznik nr 6 Gmina Komarówka Podlaska – przedmiar

9. Załącznik nr 7 Gmina Komarówka Podlaska – projekt budowlany montażu urządzeń

10. Załącznik nr 8 Gmina Komarówka Podlaska – projekt zagospodarowania terenu

11. Załącznik nr 9 Radzyń Podlaski miasto – obmiar

12. Załącznik nr 10 Radzyń Podlaski miasto – szczegółowa specyfikacja

13. Załącznik nr 11 Gmina Ulan-Majorat – przedmiar

14. Załącznik nr 12 Gmina Ulan-Majorat – projekt budowlany

15. Załącznik nr 13 Ulan – specyfikacja 

16. Załącznik nr 14 Gmina Wohyń – przedmiar cz. I

17. Załącznik nr 14 Wohyń – przedmiar cz. II

18. Załącznik nr 15 Gmina Wohyń – opis techniczny

19. Załącznik nr 16 Wykaz-wykonanych-usług

20. Załącznik nr 17 Oświadczenie-o-braku-powiązań-osobowych-lub-kapitałowych-1(1)

21. Załącznik nr 19 klauzula informacyjna dane osobowe

22. Załącznik nr 18 Formularz-oferty