Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 11 października 2016 r. (wtorek) na godz. 16:00 w budynku OSP Branica Radzyńska-Kolonia.

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady LGD „Zapiecek”,
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Zapiecek”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

   Z poważaniem
Katarzyna Krupska-Grudzień
Prezes Zarządu

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 7 Statutu  LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek” oraz na stronie LGD Zapiecek.

proponowane-zmiany-w-regulaminie-rady

karta-oceny-kryteria-lokalne-podejmowanie

karta-oceny-kryteria-lokalne-projekty-grantowe