OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2018

Nabór wniosków o powierzenie grantów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 29.06.2018 r. do 16.07.2018 r. do godziny 15.00

 1. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia wniosku:

(generator będzie aktywny od dnia 29.06.2018 r.)

oraz

 • w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora opatrzonej podpisem. Wnioski
  o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaski , o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej do biura LGD „Zapiecek”

3. Forma wsparcia

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 Pomoc na operacje przyznawana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdanie następuje nie później niż w terminie  30 dni od zaakceptowania Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania przez LGD, przelewem na konto grantobiorcy wskazane w umowie.

 • wysokość kwoty grantu

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na projekt grantowy.

 • intensywność pomocy

Dla wszystkich podmiotów do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego
 • działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej ( mieszczący się w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego – §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja ).
 1. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:
 • działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej
 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.2 Wzmacnianie kapitału społecznego
 • wskaźnik produktu Liczba działań międzypokoleniowych służących integracji społecznej – 16
 • wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w działaniach międzypokoleniowych – 225 osób

 Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń – październik 2019 r.

    czas realizacji grantu przez Grantobiorców: styczeń – wrzesień 2019 r.

 1. Warunki udzielenia wsparcia
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z kryteriami lokalnymi oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria lokalne wyboru operacji

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów lokalnych o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami
 • dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów
 1. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 105 000,00 zł
 2. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdanie, umowa o powierzenie grantu, planowane do osiągnięcia wskaźniki znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Generator Wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=228c7e43d2d5e6ff&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców  w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantu, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu

2. Oświadczenie o kwalifikowalności  VAT dla Grantobiorcy 

3. Formularz umowy o powierzenie grantu

4. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdanie

5. Karta oceny formalnej

6. Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi

 w PROW na lata 2014-2020

7. Karta oceny zgodności z LSR

8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

10. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych