Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

„Tworzenie szlaków turystycznych”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 14.04.2017 r. do 28.04.2017 r. do godziny 15.00

 1. Miejsce i sposób składania wniosków
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim
 • należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej orazw wersji elektronicznej
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”- wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane
 1. Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji
 • tworzenie szlaków turystycznych (mieszczący się w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – §2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD                                 
 1. Warunki udzielenia wsparcia
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria wyboru operacji
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 30,43% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl
  w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 1. Limit dostępnych środków
 • limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 85 000,00
 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r.

6) Karta oceny formalnej

7) Karta oceny zgodności operacji z PROW

8) Karta oceny zgodności operacji z LSR

9) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki