OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019

Nabór wniosków o powierzenie grantów – szkolenia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego
 • szkolenia ( mieszczący się w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja ).
 1. Warunki udzielenia wsparcia
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z kryteriami lokalnymi oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:
 • szkolenia
 1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
 • szkolenia nie mogą być finansowane z innych środków publicznych
 • uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat
 • szkolenia są realizowane na zlecenie Grantobiorcy
 • szkolenia nie dają uprawnień zawodowych
 • zakres szkoleń powinien dotyczyć wzmocnienia aktywności organizacji pozarządowych i lokalnych liderów
 1. Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń – wrzesień 2020 r.

              czas realizacji grantu przez Grantobiorców: styczeń – czerwiec 2020 r.

 1. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 267 000,00 zł
 1. Forma wsparcia
 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Pomoc na operacje przyznawana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania następuje nie później niż w terminie 30 dni od zaakceptowania Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania przez LGD, przelewem na konto grantobiorcy wskazane w umowie.

 • wysokość kwoty grantu

         od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na projekt grantowy.

 • intensywność pomocy

Dla wszystkich podmiotów do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia wniosku:

 • w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny pod adresem https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=83ee67933cc8dc8b&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86
 • w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora opatrzonej podpisem. Wnioski
  o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej do biura LGD „Zapiecek”
 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.2 Wzmacnianie kapitału społecznego
 • wskaźnik produktu Liczba szkoleń – 12
 • wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 240 osób
 1. Kryteria lokalne wyboru operacji

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów lokalnych o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami
 • dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów
 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdanie, umowa o powierzenie grantu, planowane do osiągnięcia wskaźniki znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Generator Wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=83ee67933cc8dc8b&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców  w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantu, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.