Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

„Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin składania wniosków

od 10.04.2017 r. do 24.04.2017 r. do godziny 15.00

2. Miejsce i sposób składania wniosków

  • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim
  • należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej
  • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
  • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również biznesplan mimo braku wskazanego miejsca na podpis – na ostatniej stronie powinien być opatrzony datą i podpisem, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
  • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek” – wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane

3. Forma wsparcia
• refundacja kosztów kwalifikowalnych do 70%

4. Zakres tematyczny operacji
• rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Zakres ten realizuje cele LSR:
• cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
• cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
• przedsięwzięcie nr 1.2 Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej

5. Warunki udzielenia wsparcia
• złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
• zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
• zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
• zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
• zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

  • maksymalna wysokość pomocy wynosi 120 000,00 zł

7. Kryteria wyboru operacji
• warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 33,33% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 23 punkty
• kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl
w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

8. Wymagane dokumenty
• formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
• dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
• oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)

9. Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 510 000,00 zł

10. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r.

9) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki