Zmiana formularzy dokumentów

Uwaga! W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
  Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  Instrukcja
 3. Biznesplan
  Biznesplan
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  Oświadczenie
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  Zasady
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
  Umowa o przyznaniu pomocy
  Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
  Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków
  Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
  Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
  Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 7. Formularz wniosku o płatność
  Wniosek o płatność
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  Instrukcja

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
  Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  Instrukcja
 3. Biznesplan
  Biznesplan
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
  Umowa o przyznaniu pomocy
  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych
 5. Formularz wniosku o płatność
  Wniosek o płatność
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
  Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomoc
  Instrukcja
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
  Umowa o przyznaniu pomocy
  Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych
 4. Formularz wniosku o płatność
  Wniosek o płatność
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  Instrukcja