Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego 4-5.04.2019

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego skierowanego do 25 osób – lokalnych liderów w szczególności członków zespołów ludowych śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, NGO w dniach 4-5.04.2019 r. 

Oferty na formularzu ofertowym (do pobrania formularz_ofertowy_LGD_Zapiecek) należy składać do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 14:00 w biurze LGD „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub na adres e-mail oferty@lgdzapiecek.pl

Szczegółowa specyfikacja znajduje się tutaj

Wymagania wobec wykonawcy:

– akceptacja treści zapytania,

– posiadanie niezbędnych uprawnień: wpis do rejestru organizatorów turystyki,

– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia

 

Kryterium wyboru: I cena brutto – 70%, II – program wyjazdu – 15%, III – trener prowadzący szkolenie – 15%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według poniższych zasad:

Kryterium I: Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto/cena badanej oferty brutto x 100 x 70% (maksymalnie 70 punktów)

Kryterium II: zamawiający oceni atrakcyjność programu wyjazdu przyznając od 0 do 15 punktów (maksymalnie 15 punktów)

Kryterium III: zamawiający oceni doświadczenie trenera przyznając od 0 do 15 punktów (maksymalnie 15 punktów)

Wybrana oferta = najwyższa liczba punktów stanowiąca sumę: liczba punktów kryterium I + liczba punktów kryterium II + liczba punktów kryterium III

W przypadku takiej samej ilości punktów o wyborze zdecyduje niższa cena

Informacje w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 83 352 16 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.