Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie produktu lokalnego w dniach 7-8.12.2018 r. dla grupy 30 osób. Oferty na formularzu ofertowym (do pobrania poniżej) należy składać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 14:00 w biurze LGD „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub na adres e-mail oferty@lgdzapiecek.pl

Szczegółowa specyfikacja znajduje się tutaj

Prosimy o dołączenie programu wyjazdu wraz z podaniem miejsc do odwiedzenia.

Wymagania wobec wykonawcy:

– akceptacja treści zapytania,

– posiadanie niezbędnych uprawnień: wpis do rejestru organizatorów turystyki,

– doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: udokumentowane zrealizowanie co najmniej 2 wyjazdów studyjno-szkoleniowych w obszarze produktu lokalnego dla grupy minimum 15 osób (referencje)

– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia

Kryterium wyboru:

  • Cena brutto – 80%

Zostanie zastosowany następujący wzór:

A = Najniższa zaoferowana cena brutto/cena analizowanej oferty x80

  • Doświadczenie – 20%

0 pkt – doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: udokumentowane zrealizowanie co najmniej 2 wyjazdów studyjno-szkoleniowych w obszarze produktu lokalnego dla grupy minimum 15 osób (referencje)

10 pkt – doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: udokumentowane zrealizowanie co najmniej 4 wyjazdów studyjno-szkoleniowych w obszarze produktu lokalnego dla grupy minimum 15 osób (referencje)

15 pkt – doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia: udokumentowane zrealizowanie co najmniej 6 wyjazdów studyjno-szkoleniowych w obszarze produktu lokalnego dla grupy minimum 15 osób (referencje)

B = Liczba przyznanych punktów/najwyższy wynik (tj. liczba punktów) x 20

Za wybraną ofertę uważa się ofertę, która zdobyła największą liczbę punktów (A+B). W przypadku takiej samej ilości punktów o wyborze zdecyduje niższa cena.

Informacje w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 83 352 16 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

formularz-ofertowy-LGD Zapiecek