Zapytanie ofertowe „Mała architektura przy Szlaku Greenways”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego budowy 4 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż tzw. małej architektury (urządzenia placów zabaw/pozostałe elementy wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku typu altana, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery)  w 4 miejscowościach z obszaru działania LGD „Zapiecek”.

Zadanie „Mała architektura przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek” jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi  do zapytania ofertowego

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19 stycznia 2022 r. do godziny 13:00 – pismo

 

Termin składania ofert: 12 stycznia 2022 r. do godz. 13:00

Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej:

 Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy

2.Oświadczenie referenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym i partnerami projektu

3. Wykaz wykonanych usług

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

5. Wzór umowy

6. Dokumentacja projektowa dla części I zamówienia

7. Dokumentacja projektowa dla części II zamówienia

8. Dokumentacja projektowa dla części III zamówienia

9. Dokumentacja projektowa dla części IV zamówienia