Zapytanie ofertowe LGD „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania tablicy informacyjnej.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń PodlaskiNIP 538-18-17-805e- mail: oferty@lgdzapiecek.pl www.lgdzapiecek.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa tablicy informacyjnej dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (przykład bilbordu zamieszczony jest na stronie 23), na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość tablic: 1 szt.
 2. Wymiar tablicy: wys. 80 cm x szer. 120 cm x grub. 4 mm.
 3. Materiał wykonania: płyta PCV, estetyczna, odporna na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym nadruki i ich kolor odporne także na promieniowanie UV; materiał musi zapewniać czytelność informacji.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały graficzne niezbędne do opracowania projektu tablicy informacyjnej.
 5. Ostateczny projekt zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
 6. Zamówienie obejmuje koszty transportu i innych ukrytych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 7. Termin gwarancji 36 miesięcy.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja wykonania zamówienia do 30 swrześnia 2016 r.

V. Informacja na temat przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII. Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 14 września 2016 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” lub za pośrednictwem poczty na adres:Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń PodlaskiDopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@lgdzapiecek.pl

VIII Informacje dodatkowe:

 1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 7 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
 2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 3. Oferty przygotowywane są wyłącznie na koszt oferenta.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 83 352 16 00

Załącznik Nr 1