Zapytanie ofertowe LGD „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 roll-upów – stojaków banerowych dla LGD „Zapiecek”wg poniższej specyfikacji

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP 538-18-17-805
e- mail: oferty@lgdzapiecek.pl
www.lgdzapiecek.pl

II Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są 2 roll-upy – stojaki banerowe: wykonanie projektów graficznych, wykonanie roll-upów oraz dostawa.

III Opis przedmiotu zamówienia:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

  1. Wymiary 80 cm na 200 cm.
  2. Każdy z roll-upów powinien być wykonany z z aluminium, grafika zwinięta w kasetę i torbę transportową w komplecie, odporną przed uderzeniami.
  3. Wydruk zwijany do wnętrza aluminiowej kasety, jednostronny.
  4. Zamawiający prześle niezbędne dane.
  5. Logotypy i podpisy zgodnie z aktualną „Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy (przykładowe roll-upy na str.97)

IV Termin realizacji zamówienia i miejsce :

Realizacja wykonania zamówienia 30 września 2016 r.

Miejsce odbioru przesyłki:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski

V. Informacja na temat przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 20 września 2016 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” lub za pośrednictwem poczty na adres:

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 8,
21-300 Radzyń Podlaski

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@lgdzapiecek.pl

IX Informacje dodatkowe:

  1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 7 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
  2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 83 352 16 00

Załącznik nr 1