Zapytanie ofertowe LGD „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu metodologii przygotowywania projektów.

Szkolenie dla osób zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek”.

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 8,
21-300 Radzyń Podlaski

NIP 538-18-17-805

e-mail: oferty@lgdzapiecek.pl
www.lgdzapiecek.pl

II Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek” z zakresu metodologii przygotowywania projektów.

III Opis przedmiotu zamówienia:Proponowany program szkolenia:

  1. Prezentacja celu, programu i regulaminu szkolenia -15 minut
  2. Matryca logiczna projektu – 2 godziny
  3. Podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działalności-30 minut
  4. Omówienie Business Model Canvas – 3 godziny

IV Wykonawca zapewnia :

  • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla każdego uczestnika szkolenia

V Termin realizacji zamówienia i miejsce :

Realizacja wykonania zamówienia 28 września 2016 r. godz. 14.00-20.30
Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski

VI Informacja na temat przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VII Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VIII Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 16 września 2016 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” lub za pośrednictwem poczty na adres:

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 8,
21-300 Radzyń Podlaski

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@lgdzapiecek.pl

IX Informacje dodatkowe:

  1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 7 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
  2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 83 352 16 00

Załącznik nr 1