Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza na warsztat refleksyjny. Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD. 

Warsztat refleksyjny przeprowadzony zostanie w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek) od godz. 15.00 w biurze LGD ,,Zapiecek”.

Do udziału w warsztacie zapraszamy Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem (biuro@lgdzapiecek.pl) lub telefonicznie (83 352 16 00) do dnia 31 stycznia 2023 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!