Walne Zebranie Członków LGD Zapiecek

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 6 września 2016 r. (wtorek) na godz. 16:00 w budynku Zespołu Szkół w Zabielu – Zabiele 8b.

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady LGD „Zapiecek”.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Zapiecek”.
 9. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014 -2020 wynikających ze zmiany Regulaminu Rady.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek”.
 12. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Zapiecek”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „Zapiecek”.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Katarzyna Krupska-Grudzień
Prezes Zarządu

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek” oraz na stronie www.lgdzapiecek.pl

Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC:
Regulamin Rady LGD
Karta oceny formalnej
Karta oceny – przedsiębiorczość
Karta oceny – operacje pow. 50 tys zł
Karta oceny – granty