Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN, ul. Warszawska 37.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie LGD „Zapiecek”.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie LGD „Zapiecek”.
 9. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                               Z poważaniem

                                                          Jarosław Koczkodaj

                                                               Prezes Zarządu

                                              

 

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”.