Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN, ul. Warszawska 37.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat.
 11. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                 Z poważaniem

                                                        Jarosław Koczkodaj

                                                            Wiceprezes Zarządu

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD.