Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 10 września 2020 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Restauracji MANHATAN w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 37.

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji: uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

  Z poważaniem

Katarzyna Krupska-Grudzień
Prezes Zarządu

 

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 7 Statutu  LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek” oraz poniżej.

proponowane zmiany  w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 – część I

proponowane zmiany  w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 – część II  Plan działania