Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 15:30 w sali konferencyjnej OHP w Radzyniu Podlaskim,  ul Lubelska 25.

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich dla gmin będących członkami LGD „Zapiecek” na rok 2020.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za lata 2016-2019.
 13. Wybory władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz organu Stowarzyszenia – Rady.
 14. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu LGD „Zapiecek”.
 15. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej LGD „Zapiecek”.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD „Zapiecek”.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Katarzyna Krupska-Grudzień
Prezes Zarządu

 

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość opłacenia składek członkowskich.