WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu LGD „Zapiecek” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Biesiadnym Biały Zakątek w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 7a.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7 czerwca 2019 r. pod nr telefonu 83 352 16 00

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji: uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 11. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

  Z poważaniem

 Katarzyna Krupska-Grudzień

Prezes Zarządu

Informujemy:
 • Zgodnie z brzmieniem par. 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”,  w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”.