WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu LGD „Zapiecek” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 lutego o godz. 15.00 w Radzyniu Podlaskim w Restauracji Manhattan ul. Warszawska 37.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 lutego pod nr telefonu 83 352 16 00

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji: uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 11. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014 -2020.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
  „Zapiecek”.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

  Z poważaniem

 Katarzyna Krupska-Grudzień

Prezes Zarządu

Informujemy:
 • Zgodnie z brzmieniem par. 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”,  w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”.