WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

 

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) na godz. 18:00 w Zagrodzie Edukacyjnej „Zaniewicz” – Wygnanka 70 (Anielki, gm. Kąkolewnica).

Wskazówka dojazdu – link

Prosimy o potwierdzenie przybycia w terminie do 20 czerwca 2017 r. pod nr telefonu 83 352 16 00.

Ramowy porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji: skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 13. Poczęstunek.

Z poważaniem

Katarzyna Krupska-Grudzień

Prezes Zarządu

 

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 7 Statutu  LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”.