Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 4 lipca 2024 r. (czwartek) na godz. 16.00 w Restauracji „Manhatan” w Radzyniu Podlaskim.

 

Ramowy porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2023.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat.
 12. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD „Zapiecek”.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu „LGD „Zapiecek”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej „LGD „Zapiecek”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady „LGD „Zapiecek”.
 17. Wybory władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz organu Stowarzyszenia – Rady.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu LGD „Zapiecek”.
 20. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej LGD „Zapiecek”.
 21. Podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD „Zapiecek”.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Jarosław Koczkodaj

Prezes Zarządu

 

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC dostępne są do wglądu w biurze LGD w godzinach: 800-1400