WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 10:00 w siedzibie LGD „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 17/21.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek”.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

  Z poważaniem

  Jarosław Koczkodaj
  Prezes Zarządu

 

 Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”, ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.