WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 4 maja 2023 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Hotelu Restoria w Radzyniu Podlaskim, ul. Budowlanych 1.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat.
 12. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie LGD „Zapiecek”.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie LGD „Zapiecek”.
 15. Ustalenie liczby członków Zarządu LGD „Zapiecek”.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu „LGD „Zapiecek”.
 18. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Zapiecek”.
 19. Dyskusja.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD „Zapiecek”.
 21. Ustalenie liczby członków Rady LGD „Zapiecek”.
 22. Dyskusja
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady „LGD „Zapiecek”.
 24. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Zapiecek”.
 25. Dyskusja.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „Zapiecek”.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Z poważaniem

  Jarosław Koczkodaj
  Prezes Zarządu

 

 Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD „Zapiecek”, ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.