Walne Zebranie Członków – 26.02.2018

26 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków. Na Przewodniczącego został wybrany p. Jarosław Koczkodaj. Jednym z punktów Zebrania było przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2017. P. Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes LGD „Zapiecek” omówiła działalność i funkcjonowanie LGD – podsumowała nabory wniosków, które odbyły się w 2017 r., przedstawiła wydarzenia w których LGD brała udział, zaprezentowała sprawozdanie finansowe. W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała p. Mirosława Piasko. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium za 2017 r. Następnie przedstawiono propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5/3/2017 z dn. 18.08.2017 r.  Zmiany przyjęto.