Unieważnienie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące wykonania „Małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek”w części II i V zapytania.  Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostali poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie dotyczące powyższych części zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl