Unieważnienie zapytania ofertowego – koordynator projektu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2021 r. na usługę – zarządzanie projektem współpracy (koordynator projektu) pn. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” (akronim START) współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena oferty, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl w zakładce Zapytania ofertowe. Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe został poinformowany o unieważnieniu postępowania ofertowego drogą mailową.