SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY LGD I PRACOWNIKÓW BIURA

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z przyjętym planem szkoleń informuje, że w dniu 7-8 października 2016 r. odbędzie się szkolenie dla Członków Rady i pracowników biura na temat „Zasad oceny i wyboru projektów do finansowania”.