Ruszają szkolenia specjalistyczne: zagrody edukacyjne, turystyka na wsi, krótkie łańcuchy dostaw i inne

Realizatorzy projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” od marca rozpoczynają cykl JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ
SPECJALISTYCZNYCH, które obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne, turystyka na obszarach wiejskich, krótkie łańcuchy dostaw, wybrane problemy polityki senioralnej, dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego.
Szkolenia będą prowadzone przez parę trenerską o dużym doświadczeniu praktycznym w danej dziedzinie, oparte na dyskusji i pracy w grupach. Są
przeznaczone dla organizacji wiejskich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy specjalistycznej w określonych tematach. Uzupełnieniem dla przeprowadzonych szkoleń będą tematyczne webinaria.

Program szkoleń obejmuje: przegląd aktualnego stanu prawnego (ustawy, rozporządzenia) z zakresu tematyki szkolenia, praktyczne źródła
obowiązującej legislacji, katalog dobrych i złych praktyk (do wypracowania w dyskusji z grupą: tzw. case studies). Na podstawie pogłębionej wiedzy dot. tematu: wypracowanie propozycji możliwości wpływania przez obywateli na rozwiązania prawne (wnioski płynące z praktyki stosowania przyjętych rozwiązań; wykorzystanie posiadanych umiejętności (w tym nabytych w trakcie szkolenia) w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań lub usprawnienia/zmiany już istniejących.

Więcej informacji o planowanych terminach i tematach znajdziecie Państwo na stronie: http://prawonawsi.pl/aktualnosci/

Niedługo zostanie uruchomiona możliwość dokonywania zapisów na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej http://prawonawsi.pl/

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie.

Projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu).