Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

Informujemy, iż w ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt informacyjno-konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Wohyń, Ulan-Majorat oraz miasta Radzyń Podlaski do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru LGD „Zapiecek”.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii.

Opinie i uwagi należy zgłaszać:

  • za pośrednictwem gotowego formularza – przejdź do formularza
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: nasz adres to biuro@lgdzapiecek.pl
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku
  • osobiście w Biurze LGD – ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski
                                                                                       
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.