PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / PO REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

Przypominamy, iż Beneficjenci którzy zakończyli realizację operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji.

Beneficjenci realizujący operację w zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, Informację monitorującą z realizacji biznesplanu składają w terminie do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

Beneficjenci realizujący operację w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  IPRO/IMRB składają w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji