Powstaje kolejna publikacja – książka kucharska obszaru LGD „Zapiecek”

W dniu trzeciego listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego LGD „Zapiecek” podpisała umowę na realizację operacji własnej pn. „Wydanie publikacji – książki kucharskiej obszaru LGD „Zapiecek”, która współfinansowana jest ze środków EFRROW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W publikacji przedstawione zostanie co najmniej 40 typowych i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu obszaru działania LGD Zapiecek (powiat radzyński) w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Wydaniu publikacji będą towarzyszyły działania aktywizacyjne w postaci organizacji w każdej gminie leżącej na obszarze LGD „Zapiecek” co najmniej jednego spotkania z potencjalnymi autorami przepisów, dotyczącego kultury i tradycji kulinarnej lub organizacja w każdej ww gminie jednego spotkania podsumowującego, mającego na celu wykonanie zdjęć potraw i autorów. Uczestnikami tych spotkań z historią będą lokalne grupy aktywne społecznie, działające na rzecz pamięci o przeszłości oraz podejmowania inicjatyw pozytywnie wpływających na współczesność. Elementem każdego rozdziału będzie refleksja nad kuchnią lokalną oraz przedstawienie miejscowych przepisów. Cała książka będzie zawierała w sobie ponad 120 kolorowych fotografii.