Podpisanie umowy na realizację operacji w ramach KSOW

W dniu 18 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała umowę na realizację operacji pt. „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 40 000 zł.Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 3 innymi LGD z woj. lubelskiego: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Nasz projekt to jeden z 15 zwycięskich projektów wyłonionych w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie lubelskim. Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników i członków zarządów LGD woj. lubelskiego w zakresie działań wpierających rozwój obszarów wiejskich.