OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY!

 

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS OBSŁUGI PROJEKTU

Wymagania oraz zakres obowiązków poniżej:

Wymagania wobec osoby kandydującej:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • dyspozycyjność

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Zakres zadań:

1) Obowiązki na etapie rekrutacji uczestników do projektu:

 • bezpośredni kontakt z kandydatami/kandydatkami – informowanie o warunkach uczestnictwa
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych,
 • udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej,
 • informowanie uczestników/uczestniczek projektu o wynikach rekrutacji.

 

2) Obowiązki na etapie udzielania wsparcia uczestnikom projektu:

 • organizacja wsparcia szkoleniowego (obsługa szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej),
 • przyjmowanie wniosków o poszczególne formy wsparcia oraz ocena wniosków,
 • informowanie uczestników/uczestniczki projektu o decyzjach KOW,
 • sporządzanie umów dotyczących wsparcia szkoleniowo – doradczego, finansowego i pomostowego oraz aneksów do tych umów,
 • prowadzenie korespondencji z uczestnikami/uczestniczkami projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z udzielonym wsparciem,
 • udział w kontroli i monitoringu działalności gospodarczej uczestników/uczestniczek projektu w tym weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych uczestnikom/uczestniczkom projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
 • miejsce pracy – biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski ul. Warszawska 35/4

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2016 r. 922 z późn. zm. ) poświadczone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektu” w terminie do dnia 2 maja 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd LGD zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami w celu zaproszenia
na rozmowę kwalifikacyjną.