OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2017

„Wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną”

 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. do godziny 15.00

 1. Miejsce i sposób składania wniosków
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim
 • należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt
  z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę
  w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty
  z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane

      3.  Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji
 • wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną (mieszczący się w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – § 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)
 1. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji cele i wskaźniki:
 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD 
 • wskaźnik produktu Liczba szlaków rowerowych, które zostaną wyposażone w infrastrukturę turystyczną – 7 szt
 • wskaźnik rezultatu Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej
  i rekreacyjnej – 30 000 osób

    6. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria lokalne wyboru operacji

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów lokalnych o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 1. Limit dostępnych środków
 • limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 74 700,00
 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia, planowane do osiągnięcia wskaźniki znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz

6) Karta oceny formalnej

7) Karta oceny zgodności operacji z PROW

8) Karta oceny zgodności operacji z LSR

9) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki