OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2016

Nabór wniosków o powierzenie grantów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin składania wniosków

 •   od 15.12.2016 r. do 30.12.2016 r. do godziny 15.00

2. Miejsce i tryb składania wniosków
Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia wniosku w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny pod adresem https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=6ec41913f7368006&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86  (data uruchomienia Generatora 12 grudnia godz. 8:00)

oraz w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora opatrzonej podpisem bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej do biura LGD „Zapiecek”.

3. Forma wsparcia

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych
  Pomoc na operacje przyznawana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych.
  Wypłata środków w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych następuje do 14 dni od zaakceptowania Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania przez LGD, przelewem na konto grantobiorcy wskazane w umowie, a pozostałej części w ciągu 7 od dnia przelania środków przez Agencję Płatniczą na konto LGD, nie później jak 6 m-cy po zatwierdzenia wniosku                     o rozliczenie grantu-sprawozdania z realizacji grantu.
 • wysokość kwoty grantu
  Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.
  Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 • intensywność pomocy
  Dla wszystkich podmiotów do 100% kosztów kwalifikowalnych.

4.  Zakres tematyczny projektu grantowego

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja ).

5. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:

 • zakup instrumentów muzycznych

6. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.2 Wzmacnianie kapitału społecznego
 • wskaźnik: Liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie z zakresu zakupu instrumentów muzycznych – 5 podmiotów

7. Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: maj- wrzesień 2017 r.
czas realizacji grantu przez Grantobiorców: maj – lipiec 2017 r.

8. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

8. Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 38,88% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

9. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami

10. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 80 000,00

11. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o powierzenie grantu znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.
Generator Wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=6ec41913f7368006&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantu, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce
O nas->Dokumenty LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2016

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu

2. Formularz umowy o powierzenie grantu

3. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdanie

4. Karta oceny formalnej

5. Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi

 w PROW na lata 2014-2020

6. Karta oceny zgodności z LSR

7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe