OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2022

„Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od  14.09.2022 r. do 28.09.2022 r. 

 1. Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Ostrowiecka 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan i w wersji elektronicznej.

Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również biznesplan na ostatniej stronie powinien być opatrzony datą i podpisem. Natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z Internetu) powinny być parafowane na każdej stronie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

3. Forma wsparcia

 • refundacja kosztów kwalifikowalnych do 70%

4. Zakres tematyczny operacji

 • rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 poz. 664 z póź. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Zakres ten realizuje cele Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR):

 • cel ogólny nr 1. Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1. Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.2. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej

5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6. Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 33,33% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 23 punkty
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory -> Wzory kart ocen.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)

8. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 EUR co stanowi (po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł) 200 000,00 PLN

9. Definicja innowacyjności zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZAPIECEK”:

Wprowadzenie do oferty firmy nowych lub ulepszonych produktów/usług. Kryterium ocenia wprowadzenie do oferty dzięki realizacji projektu nowych lub ulepszonych produktów/ usług. Oceniający przyzna 3 punkty w przypadku wprowadzenia do oferty nowego lub ulepszonego produktu lub usługi. Źródłem wiedzy o dotychczasowych i zamierzonych do wprowadzenia produktach będzie biznesplan. Dodatkowo oceniający przyzna 5 punktów, biorąc pod uwagę oświadczenie przedsiębiorcy o zakresie stosowania wdrażanej innowacji na terenie LGD. Oceniający przyzna dodatkowe punkty jeśli beneficjent oświadczy, że innowacyjny produkt lub usługa nie jest oferowany na terenie LGD, pod warunkiem jednak, że oświadczenie to jest udokumentowane opinią o innowacyjności, która została wystawiona wyłącznie przez:

1. Jednostkę naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. jednostką naukową –prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności, lub
2. Centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730,z późn. zm.), lub
3. Stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, lub regionalnym, którego zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem projektu.
W przypadku, gdy oświadczenie przedsiębiorcy nie będzie odpowiednio udokumentowane oceniający przyzna 0 punktów w tym zakresie, lub
4. Organizację zrzeszająca przedsiębiorców o zasięgu co najmniej obszaru LGD.

10. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

      11. Dokumenty dotyczące naboru

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)   – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx)  –otwórz
 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf)–  otwórz
 • Instrukcja dla nabywcy następcy (pdf) –  otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (docx)- otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf)- otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) – otwórz
 • Tabele finansowe inkubator Biznesplan (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza Biznesplan – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) – otwórz
 • Oświadczenie (pdf) – otwórz
 •  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)– otwórz 

4) Klauzule RODO – otwórz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji  (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych  (docx) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf)-otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (docx) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (pdf) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx)- otwórz
 • RODO (pdf) – otwórz
 • RODO (docx) – otwórz

7)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 •  Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (pdf) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (xlsx) – otwórz

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

10) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel)

 • Wskazówki do Formularzy Wniosków – otwórz

      11. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej – otwórz

     12. Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działaniaRozwijanie działalności gospodarczej –otwórz

     13. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Data publikacji: 30.08.2022 r.