OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2022

„Rozwijanie działalności gospodarczej” 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od    14.09.2022 r. do   28.09.2022 r. 

    2. Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Ostrowiecka 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek, biznesplan i tabele finansowe w wersji elektronicznej.

Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z Internetu) powinny być parafowane na każdej stronie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

3. Forma wsparcia

 • refundacja kosztów kwalifikowalnych do 70%

4. Zakres tematyczny operacji

 • rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 poz. 664 z póź. zm – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Zakres ten realizuje cele Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR):

 • cel ogólny nr 1. Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1. Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.2. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej

5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6. Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 33,33% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 23 punkty
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory -> Wzory kart ocen.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)

8. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 60 056,34 EUR co stanowi (po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł) 240 225,36 PLN

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

      10. Dokumenty dotyczące naboru

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)   – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx)  –otwórz
 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf)–  otwórz
 • Instrukcja dla nabywcy następcy (pdf) –  otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (docx)- otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf)- otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) – otwórz
 • Tabele finansowe inkubator Biznesplan (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza Biznesplan – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) – otwórz
 • Oświadczenie (pdf) – otwórz
 •  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)– otwórz

4) Klauzule RODO – otwórz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji  (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych  (docx) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf)-otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (docx) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) – otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 7 Oświadcz. o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (pdf) – otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx)- otwórz
 • RODO (pdf) – otwórz
 • RODO (docx) – otwórz

7)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 •  Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (pdf) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (xlsx) – otwórz

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

10) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel)

 • Wskazówki do Formularzy Wniosków – otwórz

11. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej  otwórz

12. Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej – otwórz

13. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Data publikacji: 30.08.2022 r.