Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2016

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 14.11.2016 r. do 28.11.2016 r. do godziny 15.00
 1. Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy
ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim.

Należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 1. Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji
 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD                                 

 Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria wyboru operacji
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 30,43% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • formularz „Informacje uzupełniające”
 1. Limit dostępnych środków
 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 280 000,00
 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2016

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.)
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.)
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)
7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf)
Wniosek o płatność (.excel)
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
9) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi
10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

11) Formularz „Informacje uzupełniające”