OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2022

„Podejmowanie działalności gospodarczej” – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Termin składania wniosków:

 • od  14.09.2022 r. do  28 .09.2022 r.

2) Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Wniosek należy składać w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z dwoma kompletami załączników oraz wniosek, biznesplan i tabele pomocnicze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie wkładać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

3) Forma wsparcia

 • premia w wysokości 80 000,00

4) Zakres tematyczny operacji

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (mieszczący się w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 poz. 664 z póź. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR):

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD

5) Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6) Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z lokalnymi kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 34,78% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 16 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Wzory kart ocen                                                                                                 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7) Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)

Premia na podjęcie działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego wszyscy wnioskodawcy powinni załączyć  „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

8) Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 20 049,42 EUR co stanowi (po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł) 80 197,68 PLN

9) Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

11) Dokumenty dotyczące naboru

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – wersja 5z – otwórz

    2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf (wersja 5z) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy pdf (wersja 5z) – otwórz

    3.  Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

  4. Klauzule RODO – otwórz

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z  (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xls) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (docx) –  otwórz
 • RODO umowa 6z (pdf) – otwórz
 • RODO umowa 6z (docx) – otwórz

 7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (pdf)- otwórz

8.  Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja do wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (xlsx)) – otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z  Biznesplanu (pdf) – otwórz

9. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz

12) Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

     1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – otwórz

2. Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej –  otwórz

Data publikacji: 30.08.2022 r.