OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022

„Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 25.04.2022 r. do 16.05.2022 r. do godziny 15.00

 1. Miejsce i sposób składania wniosków
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się pod adresem:
  od 25 kwietnia 29 kwietnia 2022 r. –  ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski
  od 2 maja do 16 maja 2022 r. – ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski
 • należy złożyć dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek” – wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane

       3. Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji
 • budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (mieszczący się w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – §2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.plw zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD
 • wskaźnik produktu 1.2.1 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 8 szt.
 • wskaźnik rezultatu 1.2.1 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5 000 osób

      5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria wyboru operacji
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 30,43% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce  Nabory ->Wzory kart ocen 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 1. Wymagane dokumenty
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 1. Limit dostępnych środków

  Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 428 970,43 EUR co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 1 715 881,72 PLN
 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy  (excel)  – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel)otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) –  otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) otwórz

 

6) Karta oceny formalnej

7) Karta oceny zgodności operacji z PROW

8) Karta oceny zgodności operacji z LSR

9) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Data publikacji: 05.04.2022 r.