Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
  od 10.10.2016 r. do 24.10.2016r. do godziny 15.00
 2. Miejsce i sposób składania wniosków
  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim. Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach:
  — oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej
  — kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
 3. Forma wsparcia
  refundacja kosztów kwalifikowalnych do 70%
 4. Zakres tematyczny operacji
  Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);Zakres ten realizuje LSR dla LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020w szczególności:
  — cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
  cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
  przedsięwzięcie nr 1.2 Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej
 5. Warunki udzielenia wsparcia
  — złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
  — zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
  — zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
  — zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
  — zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 6. Kryteria wyboru operacji
  — warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 33,33% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 23 pkt.
  — kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl
  W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 7. Wymagane dokumenty
  — formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
  — dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy lub zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej
 8. Limit dostępnych środków
  Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 690 000,00 zł
 9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
  Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Regulamin Rady udostępniono na stronie www.lgdzapiecek.plOgłoszenie o naborze wniosków nr 2/20161) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  — Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  — Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
  3) Biznesplan (wersja 2z)
  — Biznesplan (.pdf) – otwórz
  — Biznesplan (.docx) – otwórz
  4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  — Oświadczenie (.pdf) – otwórz
  — Oświadczenie (.excel) – otwórz
  5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
  6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  — Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  — Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  — Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórzZ
  — Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórzZ
  — Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
  — Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
  — Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
  7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  — Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  — Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
  8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz
  9) Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” – otwórz
  10) Regulamin Rady LGD „Zapiecek”- otwórz
  11) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi – otwórz
  12) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz