OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

„Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków
 • od 20.11.2023 r. do 04.12.2023 r. do godziny 15.30

 1. Miejsce i sposób składania wniosków
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się pod adresem:
  ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski
 • należy złożyć dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek” – wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane

3. Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji
 • budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (mieszczący się w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – §2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.plw zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.1 Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD
 • wskaźnik produktu 1.2.1 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – 7 szt.
 • wskaźnik rezultatu 1.2.1 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –  2 500 osób

      5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 1. Kryteria wyboru operacji
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 30,43% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce  Nabory ->Wzory kart ocen 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

 • maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 65 000,00 zł

8. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

9. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 147 133,85 EUR co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 588 535,40 PLN

10. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy  (excel)  – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel) – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.docx) – otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.xls) – otwórz
 • Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.docx) – otwórz
 • Załącznik nr 3 a kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).(*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 a kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).(*.doc) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 7 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 7​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) – otwórz
 • Zał​ącznik nr Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 8​ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej  ​(*.docx) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 9​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 9​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 10 RODO (*.pdf) – otwórz
 • Zał​ącznik nr 10 RODO  (*.docx) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik​ nr​ 4​ Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr​ 5​ Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6​ Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr​ 7​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) –  otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz

8) Karta oceny formalnej

9) Karta oceny zgodności operacji z PROW

10) Karta oceny zgodności operacji z LSR

11) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020

12) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Data publikacji: 02.11.2023 r.