Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków:
  od 10.10.2016 r. do 24.10.2016r. do godziny 15.00
 2. Miejsce i sposób składania wniosków
  Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim. Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach:
  — oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej
  — kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
 3. Forma Wsparcia
  Premia w wysokości 80 000,00 zł
 4. Zakres tematyczny operacji
  Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);Zakres ten realizuje LSR dla LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020 w szczególności:
  — cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
  cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
  przedsięwzięcie nr 1.1 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy
 5. Warunki udzielenia wsparcia
  — złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
  — zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
  — zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
  — zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
  — zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 6. Kryteria wyboru operacji
  Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 39 pkt.
  Kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl
  W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 7. Wymagane dokumenty
  — formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
  — dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
 8. Limit dostępnych środków
  Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł
 9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
  Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Regulamin Rady udostępniono na stronie www.lgdzapiecek.pl

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – otwórz
  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  — Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  — Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
  3) Biznesplan (wersja 2z)
  — Biznesplan (.pdf) – otwórz
  — Biznesplan (.docx) – otwórz
  4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  — Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  — Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  — Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  — Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
  6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
  — Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
  — Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
  9) Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” – otwórz
  10) Regulamin Rady LGD „Zapiecek”- otwórz
  11) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi –otwórz
  12) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz